Prihlásenie na štúdium

– elektronická prihláška na štúdium je dostupná na:

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=814

– následne je potrebné prihlášku vytlačiť a podpísanú priniesť na prijímacie skúšky, ktoré prebiehajú každoročne v máji na nasledujúci školský rok

– v prípade voľných miest sa vo vybraných študijných zameraniach konajú dodatočné prijímacie skúšky v septembri – konkrétne termíny zverejňujeme na stránkach školy

– štúdium je možné v 1 študijnom zameraní v individuálnej forme vzdelávania (hudobný odbor), v kombinácii s 1 študijným zameraním v skupinovej forme vzdelávania (literárno-dramatický alebo výtvarný odbor)

– štúdium je možné pre deti od 6 rokov veku (vek dovŕšený k 1. septembru)

– nástup na štúdium je možný od septembra alebo od februára (od polroka – v prípade, že sa počas roka uvoľní miesto)

Kritéria prijímacích skúšok – na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

LITERÁRNO –DRAMATICKÝ ODBOR:

– skúška spočíva v neformálnom rozhovore s dieťaťom o záujem štúdia daného odboru a v preskúšaní dieťaťa v troch základných oblastiach:

 1. Rytmicko-intonačné cvičenia – Zopakovanie rytmického cvičenia, zaspievanie melódie
 2. Artikulačné cvičenia – Zopakovanie jazykolamu alebo jednoduchej riekanky
 3. Vlastná ukážka – Ľubovoľný výber  ( próza, poézia, pieseň)

HUDOBNÝ ODBOR:

– skúška spočíva v neformálnom rozhovore s dieťaťom o záujem štúdia daného odboru a v preskúšaní dieťaťa v oblastiach:

 1. hudobný sluch – zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu
 2. rytmické cítenie – tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek
 3. hudobná pamäť – žiak zopakuje krátku melodickú ukážku
 4. pri študijnom zameraní SPEV zaspievať časť ľubovoľnej piesne
 5. pri skúške tiež zohľadňujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

VÝTVARNÝ ODBOR

– skúška spočíva v neformálnom rozhovore s dieťaťom o záujem štúdia daného odboru a v preskúšaní dieťaťa na základe kresby:

 1. rozvinutie jemnej motoriky – správne uchopenie štetca, ceruzky…
 2. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 3. schopnosť zobrazovať realitu (pri realistickej kresby)
 4. kreativita a originálny prístup k zadanej téme